Οροι Συμμετοχής

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(Σύμφωνα με την ΠΔ. 339 / 1996 εντολή οδηγίας Ε.Ε.). Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής στις εκδρομές μας πριν την εγγραφή σας. Από τη στιγμή που κάνετε κράτηση στην εταιρία μας, θεωρούμε ότι έχετε αποδεχθεί τους παρακάτω όρους:

 

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το γραφείο μας δεν είναι παρά ένας μεσολαβητής ανάμεσα στους εκδρομείς και στους μεταφορείς, τα ξενοδοχεία, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο προσφέρει τις υπηρεσίες του για την δημιουργία και την ομαλή εκτέλεση κάθε ταξιδιωτικού προγράμματος. Για το λόγο αυτό το γραφείο δεν έχει καμία ευθύνη για περιπτώσεις παραλείψεων και οργανωτικών αδυναμιών που προέρχονται από τρίτους που μεσολαβούν για τη διεκπεραίωση του προγράμματος, καθώς επίσης και για τυχόν τραυματισμούς, απώλειες, κλοπές, φθορές αποσκευών και αντικειμένων ή πιθανές καθυστερήσεις στη διάρκεια της εκδρομής ή άλλες δυσμενείς καταστάσεις λόγω εκτάκτων συνθηκών ή ανωτέρας βίας. Φυσικά, τόσο η ευσυνειδησία όσο και η υπευθυνότητα και η πείρα των ανθρώπων του γραφείου μας, έχουν σαν αποτέλεσμα να καταβάλουμε πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση όλων των παραπάνω ανωμαλιών, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Οι κανόνες που ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις και ευθύνες των Αεροπορικών Εταιριών, ορίζονται από τη συνθήκη της Βαρσοβίας.

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ

Κάθε εκδρομέας Ταξιδιώτης έχει την απόλυτη ευθύνη για τα προσωπικά του έγγραφα, όπως διαβατήρια/ταυτότητες, και την ισχύ αυτών, καθώς είναι ο ίδιος υπεύθυνος να ερευνήσει τους κανονισμούς εισόδου (βίζες, διάρκεια ισχύος διαβατηρίου, κλπ) για την κάθε χώρα που θα επισκεφτεί, χωρίς καμμία εξαίρεση σε κανέναν τομέα. Ο Ταξιδιώτης είναι απολύτως υπεύθυνος να γνωρίζει τι απαιτείται και να προσκομίσει στα αεροδρόμια, σημεία εισόδου και τελωνεία τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα, όπως διαβατήρια, θεωρήσεις, πιστοποιητικά. 

 

Βέβαια, το γραφείο μας ευχαρίστως θα προσφέρει τη βοήθεια του στην έρευνα αυτή όπως και στην έκδοση αυτών των εγγράφων, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνο για την μη έγκριση εισόδου του Ταξιδιώτη στην χώρα προορισμού του, για οποιοδήποτε λόγο, ούτε μπορούν να καταλογιστούν στο γραφείο μας ευθύνες ή υπαιτιότητα για τυχόν καθυστερήσεις ή αδυναμία στην εξασφάλιση τους. 

 

Επίσης ο κάθε εκδρομέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αγορά, τη δήλωση και το γνήσιο της δήλωσης συναλλάγματος, καθώς και για γούνες, τιμαλφή, φωτογραφικές μηχανές και συναφή αντικείμενα. Οι εκδρομείς είναι επίσης υπεύθυνοι να φτάσουν έγκαιρα στα σημεία προσέλευσης και συγκέντρωσης για τις διάφορες εκδηλώσεις του προγράμματος, όπως εκδρομές, ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα. Σε περίπτωση που κάποιος καθυστερήσει, ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα να αναχωρήσει, με συνέπεια ο εκδρομέας να χάσει την εκδήλωση, χωρίς να δικαιούται αποζημίωση.

 

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το γραφείο μας καταβάλλει φυσικά κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και συνεπέστερη εφαρμογή των δικών του προγραμμάτων, και προσφέρει την βοήθεια του σε άλλους οργανωτές για την εφαρμογή των δικών τους προγραμμάτων. Όμως. απρόβλεπτες καταστάσεις ή γεγονότα είναι δυνατό να επιβάλουν τη διαφοροποίηση του προγράμματος, πριν την αναχώρηση ή κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Και πιο συκεκριμένα:

 

Α) Πριν την αναχώρηση:
Οι οργανωτές των εκδρομών που το γραφείο μας μεταπουλά και μεσολαβεί για λογαριασμό του Πελάτη, έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν το πρόγραμμα ή και να διαμορφώσουν την τιμή του σε κάποια στιγμή. Σ' αυτή την περίπτωση ανάλογα την περίπτωση (πχ ανωτέρα βία, βελτίωση προγράμματος, αδυναμία εκτέλεσης, κλπ) εξετάζεται το ενδεχόμενο ο εκδρομέας να μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει προκαταβάλλει, χωρίς καμία άλλη απαίτηση από την πλευρά του. Παράδειγμα σε περίπτωση που αυξάνεται η τιμή λόγω συναλλαγματικής διαφοράς ή αύξησης του ναύλου μέχρι ποσοστού 10% στην τιμή πώλησης, δε δικαιολογείται η ακύρωση της συμμετοχής χωρίς να κρατηθούν ακυρωτικά. Οι διοργανωτές συχνά επιβάλουν επιπλέον κόστος χαμηλής συμμετοχής το οποίο ο Πελάτης υποχρεούται να καλύψει για να ταξιδέψει.

 

Επίσης ο κάθε οργανωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε εκδρομή για λόγους ασφαλείας, σκοπιμότητας ή μη συμπληρώσεως του απαραίτητου αριθμού συμμετοχών, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης μεγαλύτερη από την επιστροφή των χρημάτων που έχει εισπράξει. Τυχόν αλλαγή της ώρας πτήσεως από την αεροπορική εταιρία από το πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα, καθώς επίσης και τυχόν αλλαγή της ώρας επιβίβασης στο λεωφορείο οδικής εκδρομής δε θεωρείται αλλαγή προγράμματος.

 

Τυχόν αλλαγή ξενοδοχείου σε αντίστοιχο ίδιας κατηγορίας δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος, και καλύπτεται αναλυτικά απο την διεθνή νομοθεσία. Παρολα αυτά το γραφείο μας πάντα θα διερευνεί πώς καλύτερα να εξασφαλίσει τα συμφέροντα του ταξιδιώτη/πελάτη μας.

 

Β) Διάρκεια εκδρομής:
Ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα να κάνει ελαφρές τροποποιήσεις, αν πρόκειται να αντιμετωπίσει κάποιο έκτακτο γεγονός ή ανώτερη βία (καιρικές συνθήκες, κήρυξη ή απειλή πολέμου, επαναστάσεις, πολιτικές αναταραχές, απεργίες, εξτρεμιστικές ενέργειες, τεχνικά κωλύματα εναέριας κυκλοφορίας, κλείσιμο αεροδρομίων και οδικών οδών, ακυρώσεις δρομολογίων), και όλα τα έκτακτα έξοδα για τη χρησιμοποίηση άλλου πιο δαπανηρού μέσου επιβαρύνουν τους εκδρομείς εφόσον είναι φανερό ότι ήταν αδύνατη η πρόβλεψη τους. Αν λοιπόν για κάποιον από τους παραπάνω λόγους ανώτερης βίας, διακοπεί η εκδρομή στην εξέλιξη της και επαναπατριστούν οι εκδρομείς, το γραφείο μας και οι οργανωτές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιστροφή του αντίτιμου των υπηρεσιών οι οποίες δεν παρασχέθηκαν από τους δικαιούχους (ξενοδοχεία, μεταφορές).

 

Γ) Κρατήσεις θέσεων:
Για να είναι έγκυρη η κράτηση θέσεων στην εκδρομή πρέπει να καταβάλλεται τουλάχιστον το 30% της τιμής συμμετοχής για κάθε θέση σε οδική εκδρομή και 30% σε αεροπορική. Τηλεφωνικές κρατήσεις δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει θέσεις. Οι κρατήσεις γίνονται με την ανακοίνωση/έκδοση του προγράμματος και τελειώνουν μέχρι την εξάντληση των θέσεων. Η εξόφληση του υπόλοιπου γίνεται 10 ημέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής, εκτός και αν υπάρχουν ειδικοί όροι οι οποίοι δίνονται προφορικά ή και γραπτώς στον πελάτη. Παράδειγμα: Στα ατομικά ταξίδια, στα αεροπορικά εισιτήρια, στα αθλητικά πακέτα, στα πακέτα σκι, ντίσνευ κλπ οι προκαταβολές μπορεί να είναι και μεγαλύτερες του 30% έως και 100% και να απαιτείται να καταβληθούν άμεσα πριν την κράτηση, όπως και ταυτόχρονα να ειναι 100% μη επιστρέψιμα (non refundable)

 

Δ) Αλλαγές θέσεων:
Για τους εκδρομείς που ταξιδεύουν με πούλμαν, η αλλαγή θέσεων συνήθως είναι υποχρεωτική. Η καρτέλα αλλαγών θέσεων δίνεται στην αναχώρηση.

 

5. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Κάθε αλλαγή ή ακύρωση υπηρεσίας από υπαιτιότητα του προμηθευτή σημαίνει η Groupsonline μεσολαβεί για τη σωστή διαικπεραίωση και εξασφάλιση των συμφερόντων του πελάτη βάση νομοθεσίας και βάση πολιτικής μας για τη προστασία των πελατών μας, είτε αυτό σημαίνει διεκδίκηση επιστροφής των χρημάτων είτε άλλου εναλλακτικού προϊόντος σε αντικατάσταση.

 

Κάθε ακύρωση ή αλλαγή με υπαιτιότητα του πελάτη, σημαίνει αυτόματα πως θα τηρηθούν οι όροι συμμετοχής του εκάστοτε προμηθευτή tour operator. Η groupsonline.gr αποστέλλει όλους τους όρους συμμετοχής των προμηθευτών και ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να τους διαβάσει και να επικοινωνήσει μαζί μας σε περίπτωση που έχει οποιαδήποτε απορία.

 

Ακύρωση θέσης σε οργανωμενη εκδρομή (γκρουπ) είναι δυνατόν να γίνει από μέρους των εκδρομέων. Αλλά το γραφείο μας είναι υποχρεωμένο να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του απέναντι στους συνεργάτες του στη διοργάνωση των εκδρομών (ξενοδοχείο, γραφείο ταξιδιών, αεροπορικές εταιρίες), τους οποίους οφείλει να αποζημιώσει σε περίπτωση ακυρώσεων βάσει των συμφωνιών που έγιναν. Κάθε οργανωτής έχει διαφορετικούς όρους. Η συνήθης γραμμή είναι για ακυρώσεις πρίν 30 μέρες ειναι απώλεια της προκαταβολής, και για ακυρώσεις 10-15 μέρες πρίν είναι απώλεια (και χρέωση) του συνολικού ποσού. Το γραφείο μας έχει το δικαίωμα σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί ο λογαριασμός μέχρι την ώρα αναχώρησης, να τον ζητήσει με κάθε νόμιμο μέσο «λόγω αναπόδεκτου ζημίας της επιχείρησης». Επίσης το γραφείο μας έχει όλο το δικαίωμα να ματαιώσει την εκδρομή, τη στιγμή που θα υπάρξουν ειδικοί λόγοι που την επιβάλλουν. Στις παραπάνω περιπτώσεις, δε γίνεται αποδεκτή καμία απαίτηση χρημάτων, εκτός από την επιστροφή αυτών που κατέβαλε ο εκδρομέας.

 

Ακύρωση θέσης σε ατομικό ταξίδι (οποιοδήποτε απο τα παρακάτω ή συνδυασμό: αεροπορικών, ακτοπλοικών, διαμονών, μεταφορών, ενοικίασης αυτοκινήτων, αγοράς εισόδων θεαμάτων και οποιουδήποτε ταξιδιωτικού προιόντος) σημαίνει την πλήρη απώλεια της προκαταβολής/εξόφλησης.

 

Σε ειδικές περιπτώσεις (ανωτέρας βίας που αποδεικνύεται με επίσημα κρατικά έγγραφα) το γραφείο μας θα διερευνήσει όλες τις πιθανότητες διεκδίκησης επιστροφής χρημάτων από τους προμηθευτές. 

 

Οι όροι που αναλύουν τις επιστροφές χρημάτων και τα ακυρωτικά είναι τελείως διαφορετικοί σε κάθε προμηθευτή (αεροπορικές, ξενοδόχους, online συστήματα κρατήσεων, μεταφορικές εταιρίες, κλπ) και ο Ταξιδιώτης πρέπει πριν την καταβολή προκαταβολής να ζητήσει να ενημερωθεί από τους πωλητές μας για το συγκεκριμένο προιόν που αγοράζει. Κατανοούμε οτι την ώρα της κράτησης ο Ταξιδιώτης δεν θέλει να σκέπτεται αναποδιές και αρνητικά πράγματα για το ταξίδι του και αποφεύγει τις συζητήσεις αυτές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το γραφείο μας για ελλειπή ενημέρωση από την στιγμή που υπάρχουν οι γενικοί οροι μας αλλά και ειδικά και η διεθνής νομοθεσία. Ζητήστε μας λεπτομερώς πλήρη ενημέρωση για το ταξιδιωτικό προιόν που αγοραζετε, πριν την κράτηση σας.


6. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Βάσει ισχυόντων ειδικών ναύλων και ισοτιμιών 45 ημερών πριν από τις προγραμματισμένες αναχωρήσεις, ή αλλιώς αν ειδικά αναφέρεται πάνω σε τιμοκατάλογο προϊόντος μας. Σε περιπτώσεις διαφοροποίησης ισοτιμιών και ναύλων κλπ, η νομοθεσία προβλέπει την αναπροσαρμογή των κοστολογίων των προμηθευτών προς τα πάνω ή κάτω, αναλόγως, με το αντίστοιχο κέρδος ή επιβάρυνση για τον ταξιδιώτη.

 

7. ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ/ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Οι εκδρομείς που μένουν μακριά απο τα γραφεία μας μπορούν να εγγραφούν σε προγράμματα εκδρομής με κατάθεση τους σε τραπεζικούς λογαριασμούς μας, και με ταυτόχρονη ενημέρωση του γραφείου μας, σχετικά με το ποσό και την εκδρομή που αφορά.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Κάθε δραστική αλλαγή στους παράγοντες κόστους (αύξηση ναύλων ή τιμής ξένων συναλλαγμάτων, αδυναμία συγκεντρώσεως του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού συμμετοχής και επομένως η μετάταξη σε ακριβότερο κόστος υπηρεσιών και ναύλου), θα επιφέρει ανάλογη αύξηση στα έξοδα συμμετοχής, η οποία θα ανακοινωθεί από το γραφείο μας στους εκδρομείς.

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν τις τιμές ανά πάσα στιγμή, χωρίς να μας ενημερώνουν. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαδοροποιήσεις στις τιμές ο πελάτης θα της επιβαρέινεται σε περίπτωση που επιθυμεί να συνεχίσει τη κράτησή του.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή και καταβολή προκαταβολής των εκδρομέων σε οποιαδήποτε εκδρομή του γραφείου μας, ή/και η αγορά οποιουδήποτε ταξιδιωτικού προιόντος απο το γραφείο μας, σημαίνει την αυτόματη και χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων είτε η συμμετοχή ολοκληρώθηκε με ηλεκτρονική κράτηση μέσω της ηλεκτορνικής πλατφόρμας οργανωμέμων ταξιδιών, είτε μέσω αλληλογραφίας στο email: sales@groupsonline.gr